ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در 20 ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮﻏﺎت ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داد .در ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭼﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در اﮐﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻘﺎ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث داران ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﺎرس، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از آن ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺗﺮﻣﻪ دﺳﺘﺠﺮدي ﯾﺰد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺮﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪه ﺗﻨﺪﯾﺲ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺧﯿﺮ در ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺷﺮﮐﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ي ، اي ﺗﺮﻣﻪ دﺳﺘﺠﺮدي را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ “ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد ” ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ، رﻧﮓ و ﺗﻨﻮع؛ ﺷﻌﺎر ﭘﺎﺳﺪاري از ﻣﯿﺮاث ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و اداﻣﻪ راه اﯾﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ي ﺟﻠﻮه اي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از ﻫﻨﺮ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.